Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
Số ký hiệu văn bản 10-CT/TW
Ngày ban hành 15/12/2016
Ngày hiệu lực 15/12/2016
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Mặt trận tổ quốc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 9.pdf